• Ostatnie pożegnanie

     • Ostatnie pożegnanie

      Ze smutkiem informujemy, że zmarła Pani Barbara Herka

      wieloletnia nauczycielka naszej szkoły .

      Pożegnanie odbędzie się 25.02.2021. o godz. 11.00
      w kościele „Na Lesisku” w Czechowicach-Dz.

      Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

      Społeczność SP5 Czechowice-Dz.

    •  XXIII Powiatowy Konkurs Recytatorski „Słońce, słońce i życie” Eliminacje szkolne
     •  XXIII Powiatowy Konkurs Recytatorski „Słońce, słońce i życie” Eliminacje szkolne

     •  

               Dnia 18 lutego 2021 roku w naszej szkole odbyły się eliminacje do XXIII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Słońce, słońce i życie”. Wzięło w nich udział sześcioro uczniów z klas IV -VI oraz cztery uczennice z klas VII.

               Jury, w składzie: p. Małgorzata Brosz, p. Ewelina Fichera oraz p. Katarzyna Walasik, podjęło decyzję, że do etapu powiatowego przechodzą:

      Z klas IV-VI:

      Tadeusz Gąsiorek kl. 5a

      Amelia Maruszczak kl. 6d

      Z klas VII:

      Anna Czub kl. 7d

               Wszyscy uczestnicy otrzymają oceny celujące z języka polskiego oraz punkty dodatnie do zachowania.

               Bardzo dziękujemy młodym recytatorom za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy!

    • Sukces w konkursie
     • Sukces w konkursie

     • Pragniemy  poinformować,  że uczeń naszej szkoły Mateusz Janik z  klasy 5a, zajął II miejsce  w XVII edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego  pt.:„Człowiek a środowisko” w swojej kategorii wiekowej klasy IV-VI.

      Gratulujemy.


      Więcej informacji pod linkiem:
      https://liblink.pl/hhpl6NU5ER

    • Konkurs na elektroniczną kartkę świąteczną
     • Konkurs na elektroniczną kartkę świąteczną

     • Uczniowie klas IV-VII wzięli udział w konkursie informatycznym na zaprojektowanie w dostępnych programach graficznych kartki świątecznej. Dzieci wykorzystywały różnorodne możliwości i efekty programów komputerowych, dzięki czemu prace były ciekawe, pomysłowe i kolorowe.  Oto wyniki konkursu. Gratulujemy zwycięzcom.

      1 miejsce-Wojciech Koziołek kl. 7a

      2 miejsce- Fryderyk Klekot kl. 4b

      3 miejsce- Natalia Wilczyńska kl. 4a

    • Konkurs plastyczny „Projekt kartki świątecznej”
     • Konkurs plastyczny „Projekt kartki świątecznej”

     •  

      W grudniu 2020 roku został zorganizowany konkurs dla klas 4-7 na zaprojektowanie i wykonanie kartki świątecznej z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych. Prace były bardzo piękne, oryginalne,  pomysłowe, ukazujące nastrój świąteczny.

      Prezentujemy wyniki konkursu i przedstawiamy nagrodzone prace.

      Zwycięzcom gratulujemy.

       

      1 miejsce- Wojciech Babiński kl. 4b

      2 miejsce-Oliwier Rudnicki kl. 6c

      3 miejsce-Natalia Wilczyńska kl. 4a

      Wyróżnienie -Olena Hladkykh kl. 7d

      Wyróżnienie - Emilia Brożek kl. 4a

    • Wirtualna wystawa kartek świątecznych 
     • Wirtualna wystawa kartek świątecznych 

     • Zapraszam na wirtualną wystawę kartek świątecznych. Autorami prac są uczniowie klas 4-7 Wszystkie prace, które zostały nadesłane przez dzieci wzięły udział w konkursie plastycznym na najładniejszą kartkę świąteczną. Wyniki zostaną ogłoszone po feriach. 

     • RODO – informacje o przetwarzaniu danych osobowych

     • Wypełniając obowiązek informacyjny zawarty w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa i Państwa dzieci danych osobowych.

      Administrator Danych:

      Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Czechowicach-Dz.

      43-502 Czechowice-Dz. ul. Klasztorna 21

       

      Kontakt z Administratorem:

      tel.   322153427

      sekretariat@sp5.czechowice-dziedzice.pl

       

      Inspektor ochrony danych

      Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.

      Kontakt do inspektora pod adresem e-mail: inspektor@b-biodo.pl.

      Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

      Realizacja praw podmiotu danych

      Możliwość skorzystania z określonych uprawnień: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

      Realizacja danego prawa zależy od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych. Administrator danych nie jest zobligowany do realizacji uprawnień, w każdym przypadku w takim samym zakresie. Masz prawo wnieść wniosek o realizację prawa. Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Administratora.

      Cele przetwarzania danych osobowych:

      • wykonywanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania, przeprowadzenia rekrutacji oraz wykonania ciążących obowiązkach prawnych,
      • wykorzystywania wizerunku dzieci, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych w tych celach,
      • identyfikacji osób upoważnionych do odbioru dzieci,
      • wyborów do rady rodziców,  
      • realizacji umów z dostawcami,

      której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, 

      • rekrutacji i zatrudnienia,
      • realizacji interesu prawnego (zabezpieczenie roszczeń, monitoring)

      Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

       

      Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

       

      Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
      Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
      Telefon: 22 860 70 86

      Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

      Podanie danych osobowych w przypadkach określonych przepisami prawa w szczególności: wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym dotyczących tworzenia dokumentacji nauczania, rekrutacji, zatrudnienia, realizacji umów, wystawienia faktur - jest obligatoryjne – konsekwencją niepodania danych jest niemożliwość realizowania w/w czynności, w pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.

      Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

       

      Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie wsparcia technicznego, organizacyjnego, informatycznego, prawnego. Z podmiotami są zawierane umowy powierzenia na podstawie art. 28 RODO. Pani/Pana dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

       

      Okres przechowywania danych osobowych

       

      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiednich ustawach nie dłuższy jednak niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

      Pozyskiwanie danych z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą (art. 14 RODO)

       

      Pozyskiwanie danych osobowych może się odbywać również z innych źródeł niż osoba,  której dane dotyczą. W szczególności dane są udostępniane są przez firmy lub instytucje. Dane dotyczą osób pracujących lub współpracujących przy realizacji zadań lub zawartych umów. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu lub w celu realizacji umowy lub zadań. Przetwarzane są następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) i dane do kontaktu (adres e-mail  i telefon)

       

                          Klauzula informacyjna w zakresie wydarzeń podlegającej rejestracji

       

      Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). Przetwarzanie danych w zakresie wizerunku w celu rejestracji i promocji uroczystości. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres zgodnie z przepisami prawa oraz do czasu złożenia sprzeciwu. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do PUODO. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty mające dostęp na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi zawarte są umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

                                            

      Polityka prywatności Facebook

      1. Polityka prywatności fanpage Facebook  

      Zawarte niżej informacje zostały spisane dla użytkowników Facebooka, a w szczególności dla fanów naszego fanpage’a w celu przekazania informacji na temat gromadzenia danych osobowych, powodach ich przetwarzania oraz prawach, które posiadają użytkownicy.

      1. Pojęcia używane w Polityce prywatności

      Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

      1. „FB” – portal społecznościowy Facebook, dostępny poprzez serwis internetowy www.facebook.com oraz aplikację mobilną Facebook,
      2. „Fanpage” – nasz fanpage znajdujący się na FB,
      3. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
      4. „RODO” - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj.
      1. Zabezpieczenie danych osobowych
      1. Wszystkie dane osobowe, które zbieramy na naszym Fanpage przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO. Powinieneś zwrócić uwagę, że administratorem Twoich danych jest także Facebook Ireland Ltd. Zawarłeś z nim bowiem umowę, która uprawnia Cię do korzystania z FB. Bliższe informacje o tym, jak Facebook Ireland Ltd. Znajdziesz https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation
      2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Fanpage. FB również stosuje swoje zabezpieczenia. W celu uzyskania bliższych informacji na ten temat powinieneś skontaktować się z FB.
      1. Twoje prawa dotyczące danych osobowych
      1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
       1. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
       2. możesz dokonywać ich sprostowania,
       3. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
       4. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
      2. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.
      3. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw wobec FB, to więcej informacji znajdziesz https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation
      1. Prawo sprzeciwu
      1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
       1. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów - taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
      2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.
      1. Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

      Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych. www.uodo.gov.pl

      1. Korzystanie z Fanpage

      Jeżeli korzystasz z naszego Fanpage, zwróć uwagę na następujące sprawy:

      a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

        • udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które skierujesz do nas,
        • prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
        • udostępniania naszych postów Tobie jako osobie obserwującej nasz Fanpage,
        • informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym Fanpage, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników FB,
        • statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez Facebook Ireland Ltd. danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez Facebook Ireland Ltd. są danymi statystycznymi

      b) Jakie masz prawa?

      Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

      c) Czy musisz podawać nam swoje dane?

      Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez FB zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.

      Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:

      • identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);

      • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);

      • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne.

      • treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji).

      d) Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

      Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

      e) Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

      Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych usługach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z Fanpage.

      f) Komu przekażemy Twoje dane?

      Facebook Ireland Ltd.

      g) Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

      Przez czas:
       

       1. potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy.

      W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń

       1. obserwowania przez Ciebie Fanpage.

      Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta na FB.

       

       

      Procedura wykorzystania wizerunku – wyciąg

      1. Cel procedury

      Wprowadzenie jednolitych zasad dotyczących wykorzystania wizerunków osób fizycznych.

      1. Podstawy prawne i wytyczne UODO
       1. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
       2. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
       3. Poradnik Urzędu Ochrony Danych Osobowych – „Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych”.
      2. Zakres stosowania procedury i definicje
       1. Wizerunek może być utrwalony zarówno w postaci zdjęcia jak i nagrania wideo lub grafiki.
       2. Rozpowszechnianie wizerunku – jest to publikacja wizerunku do z góry nieokreślonego kręgu osób, jeśli przekaz jest ograniczony do z góry określonego kręgu osób, to nie mamy do czynienia z rozpowszechnianiem. 
       3. Zgoda na publikację w formie tradycyjnej oraz elektronicznej oznacza:
      • publikacje w formie tradycyjnej – zamieszczenie zdjęć na gazetkach i tablicach w siedzibie
      • publikacje w formie elektronicznej – zamieszczanie zdjęć na stronie internetowej/ profilu FB placówki
       1. Cele publikacji wizerunków muszą być związane z realizacją zadań placówki, nie dopuszczalne jest publikowanie wykraczające poza ustalony zakres np. w celach prywatnych.
      1. Opis postępowania z wizerunkami
       1. Placówka może korzystać z wizerunków w następującym zakresie:
       • w sferze wewnętrznej  - w ramach organizacji i funkcjonowania tj. w szczególności w wewnętrznych publikacjach
       • w sferze zewnętrznejdotyczy to umieszczania wizerunku na stronie internetowej,

      w mediach społecznościowych.

       1. Wykorzystanie wizerunku może być uzasadnione jedynie realizacją zadań placówki.
       2. Niedopuszczalne jest wykorzystanie wizerunków w celach prywatnych. 
       3. Wykorzystania wizerunku nie jest ograniczone czasowo.
       4. Wizerunek przetwarzany jest do czasu wycofania zgody.
       5. Rozpowszechnianie wizerunku bez zgody
        1. Nie wymaga zgody rozpowszechnianie wizerunku:
      • osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
      • osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza np. rozpowszechnianie zdjęć z zabaw szkolnych, wycieczek, na których sylwetka stanowi jedynie szczegół całości uwiecznionej na zdjęciu (zdjęcie nie narusza dóbr osobistych przedstawionych na nim osób oraz ich prawa do prywatności).
      • jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.
        1. Zgodnie z zapisem art. 81 ust. 2 pkt. 1 Prawa Autorskiego, bez pobierania zgody można rozpowszechniać wizerunek znanych osób udzielających się publicznie na organizowanych przez Placówkę festynach, imprezach, akademiach.
        2. Zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 Prawa Autorskiego, bez pobierania zgody możliwe jest rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości, po wcześniejszej analizie następujących punktów:
      • rozpowszechniany wizerunek nie stawia tej osoby w negatywnym świetle lub jej nie ośmiesza;
      • nie jest wiadomym, aby osoba ta miała powody do ukrywania się (np. w związku z przemocą domową);
      • osoba naprawdę stanowi jedynie szczegół całości, czyli zdjęcie po usunięciu tej osoby nie zmienia swojej istoty.
        1. W przypadku wątpliwości co do możliwości zastosowania powyższych wyjątków, decyzję podejmuje się na korzyść systemu ochrony, czyli wizerunek nie jest rozpowszechniany.

       

      1. Konkursy i wydarzenia

       

        1. Organizator konkursów, wydarzeń itp. ustala w regulaminach, formularzach zgłoszeniowych itp. zasady przetwarzania danych uczestników w zakresie wykorzystania wizerunków oraz ich rozpowszechniania oraz zgody i klauzule informacyjne dla uczestników wskazując lokalizację rozpowszechniania wizerunku.
        2. Odpowiedzialność za legalne przetwarzanie danych ciąży na administratorze danych, czyli organizatorze olimpiady, konkursu lub turnieju, któremu na potrzeby ww. zawodów wiedzy udostępnianie są dane osobowe uczestników.
       1.  Zgody na rozpowszechnianie wizerunku.  
        1. Rozpowszechnianie wizerunku dzieci wymaga zgody.
        2. W przypadku uczniów niepełnoletnich zgodę na rozpowszechnianie wizerunku wyraża jeden z rodziców lub opiekunów prawnych.
        3. Zgoda nie może być zgodą wymuszoną.  w szczególności należy zadbać o przejrzystość procesu pozyskiwania zgody, a także poinformować ucznia oraz rodzica/opiekuna o całkowitej dobrowolności udzielania zgody.
        4. Zgoda udzielana jest na czas nieokreślony, do momentu jej cofnięcia.
        5. Zgodę na wykorzystanie wizerunku może pobierać wychowawca każdej oddzielnie, pod nadzorem Dyrektora lub Dyrektor.
        6. Dyrektor nie jest administratorem danych i nie ponosi odpowiedzialności za fotografowanie i nagrywanie podczas uroczystości przez innych rodziców i innych osób.

       

      1. Pozyskanie zgód i ich archiwizacja

       

       1. Zgodę na wykorzystanie wizerunku może pobierać wychowawca każdej oddzielnie, pod nadzorem Dyrektora lub Dyrektor.
       2. W czasie trwania zawodów i konkursów, zgody przechowuje osoba odpowiedzialna za organizację. Po zakończeniu, zgody przekazywane są wyznaczonego przez Dyrektora pracownika lub do Dyrektora.
       3. Pozyskanie zgody na rozpowszechnianie wizerunku wymaga przedłożenia klauzuli informacyjnej zgodnie z art. 13 RODO.
       4. Raz do roku osoby, które pozyskały zgody powinny dokonać przeglądu zgód oraz miejsc ich publikacji i ustalić czy nie wygasły podstawy prawne lub faktyczne do dalszego wykorzystania wizerunku.
       5. W przypadku realizacji praw podmiotów danych (cofnięcia zgody) zastosowanie ma odrębna procedura.
    • Pamiątkowa „Balladyna” Juliusza Słowackiego
     • Pamiątkowa „Balladyna” Juliusza Słowackiego

     • Nasza szkoła wzięła udział w  Narodowym Czytaniu – akcji społecznej propagującej znajomość literatury polskiej, podczas której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie. W tym roku wspólną lekturą był dramat romantyczny „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Krwawa historia z morałem zainteresowała uczniów, więc chętnie wcielali się w role poszczególnych bohaterów. Ciekawe okazało się także śledzenie stale powiększającej się liczby uczestników tej akcji na całym świecie, do których grona po raz pierwszy dołączyliśmy.

      Narodowe Czytanie organizowane jest od roku 2012, a jego koordynatorem pozostaje niezmiennie Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kolejne lata to kolejne wybitne utwory i coraz nowe pomysły na ożywianie i upowszechnianie klasyki literatury.

      Każdej akcji towarzyszy wydanie pamiątkowych egzemplarzy lektury, więc jeden z nich trafił także w nasze ręce. Dołączono do niego podziękowania od Pary Prezydenckiej – Agaty Kornhauser – Dudy  i Andrzeja Dudy.

    • WORD  MASTER 2020
     • WORD  MASTER 2020

     • Nasi szkolni mistrzowie  angielskich słówek czyli  WORD  MASTER 2020

       

      Ponad 90 uczniów klas 4-7 wzięło udział w IV Konkursie Języka Angielskiego WORD MASTER 2020.

      Konkurs był jednym z elementów  szkolnych obchodów Międzynarodowego Dnia Języków Obcych.

      Konkurs, który odbył się 25 września,  miał na celu wyłonienie mistrzów słówek z poszczególnych roczników.  Lista laureatów wygląda następująco:

      W kategorii klas 4-tych:

      I miejsce – Oliwia Tomaszczy     4a

      II miejsce – Wojciech Kozioł       4b

      III miejsce – Julianna Tekieli       4a

       

      W kategorii klas 5-tych:

      I miejsce – Jacek Więzik                               5a

      II miejsce – Nel Kudyk                  5a

      III miejsce – Mateusz Janik         5a

       

      W kategorii klas 6-tych:

      I miejsce – Gabija Kozik                               6d

      II miejsce – Kamilla Kwaśniak    6b

      III miejsce – Julia Paszek              6b

       

      W kategorii klas 7-mych:

      I miejsce – Kacper Raś                  7d

      II miejsce – Kamil Kubeczko       7b

      III miejsce – Szymon Wysocki    7b

      Poziom był bardzo wysoki!

      Uroczyste podsumowanie konkursu miało miejsce 16 października. Wszyscy laureaci odebrali pamiątkowe dyplomy i upominki.

      W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować Samorządowi Uczniowskiemu za sfinansowanie  nagród.

       

      Anglistki SP5

     • KONKURS ŻOŁĘDZIOWY

     • Pokazowa Zagroda Żubrów w Pszczynie ogłasza konkurs na największą ilość zebranych żołędzi, "bączków" oraz kasztanów będących przysmakiem żubrów oraz innych zwierząt z pszczyńskiej zagrody.

      Szczegóły na stronie: zagroda żubrów Pszczyna

       

      Żołędzie są przyjmowane w Pokazowej Zagrodzie Żubrów w Pszczynie

      od poniedziałku do piątku  do 31 października

      w godzinach otwarcia obiektu

      Zasady konkursu:

      - żołędzie trzeba dostarczyć do Pokazowej Zagrody Żubrów (Pszczyna, ul. Żorska 5) w godzinach otwarcia obiektu od poniedziałku do piątku  do 31 października,

      - przyjmowane są tylko posegregowane owoce dębu szypułkowego (żołędzie), dębu czerwonego (bączki) oraz kasztany,

      - żołędzie i kasztany muszą być w dobrym stanie, suche i niespleśniałe,

      - szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie www.zubry.pszczyna.pl 

      W szkole , za okazaniem potwierdzenia z Zagrody Żubrów, będą przydzielane punkty z zachowania (2 pkt. za kilogram).

      Potwierdzenia proszę oddawać p. Agnieszce Czyż