• Klauzula informacyjna - RODO

     Wypełniając obowiązek informacyjny zawarty w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa i Państwa dzieci danych osobowych.

     Administrator Danych

     Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach

     43-502 Czechowice-Dziedzice

     ul. Klasztorna 21

     tel. 215-34-27; 215-96-72

     sp5.czechowice@neostrada.pl

     sekretariat@sp5.czechowice-dziedzice.pl

      

      

     Kontakt z Administratorem:

     Inspektor ochrony danych

     Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt do inspektora pod adresem e-mail: inspektor@b-biodo.pl.

     Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

     Realizacja praw podmiotu danych

     Możliwość skorzystania z określonych uprawnień: prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

     Realizacja danego prawa zależy od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych. Administrator danych nie jest zobligowany do realizacji uprawnień, w każdym przypadku w takim samym zakresie. Masz prawo wnieść wniosek o realizację prawa. Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Administratora.

     Cele przetwarzania danych osobowych

     ·         wykonywanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania, przeprowadzenia rekrutacji oraz wykonania ciążących obowiązkach prawnych,

     ·         wykorzystywania wizerunku dzieci, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych w tych celach,

     ·         identyfikacji osób upoważnionych do odbioru dzieci,

     ·         wyborów do rady rodziców,  

     ·         realizacji umów z dostawcami,

     której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, 

     ·         rekrutacji i zatrudnienia,

     ·         realizacji interesu prawnego (zabezpieczenie roszczeń, monitoring)

     Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

      

     Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

      

     Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
     Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
     Telefon: 22 860 70 86

     Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

     Podanie danych osobowych w przypadkach określonych przepisami prawa w szczególności: wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym dotyczących tworzenia dokumentacji nauczania, rekrutacji, zatrudnienia, realizacji umów, wystawienia faktur - jest obligatoryjne – konsekwencją niepodania danych jest niemożliwość realizowania w/w czynności, w pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.

     Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

      

     Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie wsparcia technicznego, organizacyjnego, informatycznego, prawnego. Z podmiotami są zawierane umowy powierzenia na podstawie art. 28 RODO. Pani/Pana dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

      

     Okres przechowywania danych osobowych

      

     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiednich ustawach nie dłuższy jednak niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

     Pozyskiwanie danych z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą (art. 14 RODO)

      

     Pozyskiwanie danych osobowych może się odbywać również z innych źródeł niż osoba,  której dane dotyczą. W szczególności dane są udostępniane są przez firmy lub instytucje. Dane dotyczą osób pracujących lub współpracujących przy realizacji zadań lub zawartych umów. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu lub w celu realizacji umowy lub zadań.

     Przetwarzane są następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) i dane do kontaktu (adres e-mail  i telefon) 

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach
   • sekretariat@sp5.czechowice-dziedzice.pl sekretariat.sp5@czechowice.edu.pl
   • tel.:0-32-215-34-27 Faks:0-32-215-96-72 kom.:695 079 921
   • ul. Klasztorna 21 43-502 Czechowice-Dziedzice śląskie Polska Poland
   • login SP5MKCzechowice
  • Logowanie