• PORADNIK "MOJE DZIECKO W PRZEDSZKOLU I SZKOLE"
     • PORADNIK "MOJE DZIECKO W PRZEDSZKOLU I SZKOLE"

     • Zapraszamy serdecznie wszystkich Rodziców do zapoznania się z PORADNIKIEM DLA RODZICÓW UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI – „MOJE DZIECKO W PRZEDSZKOLU I SZKOLE”.

      Poradnik "Moje dziecko w przedszkolu i szkole" został opracowany przez pracowników Ośrodka Rozwoju Edukacji, aby przybliżyć Państwu możliwości, jakie stwarzają nowe przepisy prawa oświatowego.  

      Z całością  treści zawartych w poradniku możecie się Państwo zapoznać:

     • ZEBRANIA Z RODZICAMI

     • Serdecznie zapraszamy rodziców na zebrania, które odbędą się:

      klasy II-III:  25 wrzśnia 2018 r.

      o godzinie 17:00 (wtorek)

      klasy IV-VI: 26 września 2018 r. 

      o godzinie 17:00 (środa)

       

      Zebranie Rady Rodziców

      26 września 2018 r. 

      o godzinie 18:00 (środa)

     • KONKURS ŻOŁĘDZIOWY

     • Pokazowa Zagroda Żubrów w Pszczynie ogłasza konkurs na największą ilość zebranych żołędzi, "bączków" oraz kasztanów będących przysmakiem żubrów oraz innych zwierząt z pszczyńskiej zagrody.

       Żołędzie będą przyjmowane w Pokazowej Zagrodzie Żubrów od 19 września do 31 października w godzinach otwarcia.  

      W szkole, za okazaniem potwierdzenia z Zagrody Żubrów, będą przydzielane punkty z zachowania (2pkt. za kilogram).

      Potwierdzenia proszę oddawać nauczycielom przyrody i biologii.

      Zasady konkursu:

      http://www.zubry.pszczyna.pl/pl/wiadomosci/rusza-konkurs-zoledziowy/156

     • ZBIÓRKA MAKULATURY

     • Uwaga!

      Zbiórka makulatury odbędzie się24 września (poniedziałek) od 7.30 do 12.00

      Makulaturę należy starannie zapakować: związać sznurkiem, okleić taśmą lub zapakować do niewielkich kartonów.

     • RODO

     • Klauzula informacyjna - RODO

      Wypełniając obowiązek informacyjny zawarty w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa i Państwa dzieci danych osobowych.

      Administrator Danych

      Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach

      43-502 Czechowice-Dziedzice

      ul. Klasztorna 21

      tel. 215-34-27; 215-96-72

      sp5.czechowice@neostrada.pl

      sekretariat@sp5.czechowice-dziedzice.pl

       

       

      Kontakt z Administratorem:

      Inspektor ochrony danych

      Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt do inspektora pod adresem e-mail: inspektor@b-biodo.pl.

      Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

      Realizacja praw podmiotu danych

      Możliwość skorzystania z określonych uprawnień: prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

      Realizacja danego prawa zależy od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych. Administrator danych nie jest zobligowany do realizacji uprawnień, w każdym przypadku w takim samym zakresie. Masz prawo wnieść wniosek o realizację prawa. Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Administratora.

      Cele przetwarzania danych osobowych

      • wykonywanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania, przeprowadzenia rekrutacji oraz wykonania ciążących obowiązkach prawnych,
      • wykorzystywania wizerunku dzieci, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych w tych celach,
      • identyfikacji osób upoważnionych do odbioru dzieci,
      • wyborów do rady rodziców,  
      • realizacji umów z dostawcami,

      której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, 

      • rekrutacji i zatrudnienia,
      • realizacji interesu prawnego (zabezpieczenie roszczeń, monitoring)

      Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

       

      Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

       

      Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
      Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
      Telefon: 22 860 70 86

      Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

      Podanie danych osobowych w przypadkach określonych przepisami prawa w szczególności: wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym dotyczących tworzenia dokumentacji nauczania, rekrutacji, zatrudnienia, realizacji umów, wystawienia faktur - jest obligatoryjne – konsekwencją niepodania danych jest niemożliwość realizowania w/w czynności, w pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.

      Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

       

      Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie wsparcia technicznego, organizacyjnego, informatycznego, prawnego. Z podmiotami są zawierane umowy powierzenia na podstawie art. 28 RODO. Pani/Pana dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

       

      Okres przechowywania danych osobowych

       

      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiednich ustawach nie dłuższy jednak niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

      Pozyskiwanie danych z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą (art. 14 RODO)

       

      Pozyskiwanie danych osobowych może się odbywać również z innych źródeł niż osoba,  której dane dotyczą. W szczególności dane są udostępniane są przez firmy lub instytucje. Dane dotyczą osób pracujących lub współpracujących przy realizacji zadań lub zawartych umów. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu lub w celu realizacji umowy lub zadań.

      Przetwarzane są następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) i dane do kontaktu (adres e-mail  i telefon)